Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Bouwgroep Horsman & co en alle aan haar gelieerde ondernemingen zoals die is opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG mei 2018). In deze verklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met onze verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bezoekadres: 2e Poellaan 12 te Lisse
Telefoonnummer: 0252 – 413155
https://www.horsman.nl

René Vos is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwgroep Horsman & co en alle daaraan gelieerde ondernemingen. Hij is te bereiken via info@horsman.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
– Burgerservicenummer (BSN)
– Bankrekeningnummer

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en/of grondslagen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiemateriaal
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een menselijke schakel tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Bouwgroep Horsman & co te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@horsman.nl of bel 0252-413155.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw gegevens niet met derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wij gebruiken geen of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@horsman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen met betrekking tot onze behandeling van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons.

 

Serviceformulier


Verzoek tot herstel

Uw woning of bedrijfspand is opgeleverd, hopelijk naar tevredenheid. Als zich desondanks problemen voordoen, kunt u aan de hand van dit serviceformulier een Verzoek tot herstel indienen. Aan dit verzoek zijn een procedure en voorwaarden verbonden.

De procedure stelt onder andere dat Horsman & co er vanuit gaat dat u zelf onderzoek heeft gedaan naar de voor u geldende garanties (via uw oplevermap en/of Woningborg) en dat u er zeker van bent dat uw melding garantiewerk betreft. Daarnaast stellen de voorwaarden dat de meldende partij Horsman & co toestemming verleend om € 95,00 in rekening te brengen indien wordt vastgesteld dat de melding onterecht is gedaan.

Contactgegevens


Nieuwbouwproject

Klacht en/of gebrek

Foto's
Om u beter en sneller van dienst te kunnen zijn, raden wij u dringend aan om hieronder een foto(s) van de klacht/situatie toe te voegen:
- maximaal 3MB per bestand
- maximaal 3 bestanden
- alleen jpg, png en pdf worden ondersteund

Voor akkoord