Procedure & Voorwaarden

Bij de oplevering van uw woning worden eventuele geconstateerde gebreken genoteerd op het Proces Verbaal van Oplevering. Hierna zorgt het project uitvoeringsteam voor de afhandeling van deze opleverpunten. Nadat de opleverpunten zijn afgehandeld, draagt het uitvoeringsteam het betreffende project over aan de afdeling Onderhoud van Horsman & co.

Heeft u een gebrek geconstateerd? Wat moet u doen?

Deze procedure is met name gericht op bewoners van koopwoningen en koopappartementen, die vallen onder de Woningborg garantieregeling. Dit laat onverlet dat deze bepalingen ook betrekking hebben op overige partijen (bijvoorbeeld de Vereniging Van Eigenaren), die aanspraak willen maken op basis van met Horsman & co overeengekomen garantiebepalingen.

Stap 1 Huurappartement of huurwoning alsmede VVE gerelateerde meldingen
Wanneer u echter een huurappartement of huurwoning bewoont, dan moet u de melding doen bij de verhuurder. Horsman & co neemt rechtstreeks van de huurder afkomstige meldingen niet in behandeling. Als uw melding VVE zaken betreft, zoals bv. daken, gevels, liften en algemene trappenhuizen, dan dient u de melding te doen bij uw VVE.

Stap 2 Valt de klacht en/of gebrek binnen de onderhouds- en garantietermijn?

– Onderhoudstermijn
Na de datum van oplevering (zoals vermeld op het Proces Verbaal van Oplevering) geldt er volgens de voorschriften van Woningborg een periode van drie maanden (onderhoudstermijn) waarin klachten en/of gebreken, die in deze periode ontstaan en waarvoor Horsman & co verantwoordelijk is, moeten worden verholpen. Na deze periode gaat de Garantie- en waarborgregeling automatisch in.

– Garantietermijn
In de Garantie- en waarborgregeling staat omschreven welke garantietermijn(en) zijn overeengekomen alsmede voor welke onderdelen van uw woning de garantie beperkt is tot een bepaalde termijn. Net als bij elk ander artikel, waarop garantie wordt verstrekt, geldt ook voor uw woning dat u deze dient te onderhouden conform de garantievoorwaarden. Schade als gevolg van onvoldoende of onjuist onderhoud, oneigenlijk gebruik of normale slijtage vallen uiteraard niet onder de garantie. Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat er door derden geen aanpassingen aan de installaties mogen worden uitgevoerd. Indien dit wel is gebeurd, vervalt de garantie op de installatie. Voorbeelden van aanpassingen zijn o.a.: het tijdelijk verwijderen van de radiatoren, het (door derden laten) aanbrengen van vloerverwarming, het verplaatsen van de cv-ketel e.d. Als de klacht binnen de garantietermijn valt, dan gaat u verder met de inhoudelijke beoordeling van de klacht en/of gebrek.
U kunt tevens de garantievoorwaarden nazien op de website: www.woningborggroep.nl.

Stap 3 Digitaal melden van het gebrek
Als u van mening bent dat het gebrek gegrond is, dan kunt u deze digitaal melden via onze website. Alle andere vormen van melden, zoals telefonisch, per mail, per post of fax kunnen niet door Horsman & co in behandeling worden genomen. Op de website van Horsman & co, vindt u in de menubalk, of onder de rubriek ‘contact’ en vervolgens ‘serviceformulier’ het invulformulier voor de melding. Om u zo beter en sneller te kunnen helpen, is het belangrijk dat u onze afdeling Onderhoud een volledige omschrijving van het gebrek toestuurt en raden wij u dringend aan om foto(‘s) van de klacht/situatie toe te voegen.

Stap 4 Beoordeling van het gebrek door Horsman & co
Wanneer u het volledig ingevulde meldingsformulier naar ons heeft gestuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging van uw melding op het door u aangegeven e-mailadres. Hieraan kunt u verder nog geen rechten ontlenen. Het geconstateerde gebrek wordt eerst nog inhoudelijk door Horsman & co beoordeeld. In enkele gevallen kan het voorkomen dat er eerst nog een vertegenwoordiger van Horsman & co bij u langskomt om het gebrek ter plaatse te beoordelen1).

Stap 5 Afhandeling van het gebrek
Indien door de afdeling Onderhoud het gebrek als gegrond wordt beoordeeld, dan nemen zij direct initiatief om deze op korte mogelijk termijn te herstellen.

LET OP
1) INSPECTIEKOSTEN WORDEN IN REKENING GEBRACHT BIJ EEN ONTERECHTE MELDING!
Indien bij inspectie blijkt, dat aan het verzoek tot herstel geen schending van een garantienorm en ook geen schending van de wettelijke aansprakelijkheid uit de Aanneemovereenkomst ten grondslag ligt, dan is Horsman & co gerechtigd om een bedrag aan behandelings- cq. onderzoekskosten ad € 95,- inclusief BTW bij u in rekening te brengen.

Serviceformulier


Verzoek tot herstel

Uw woning of bedrijfspand is opgeleverd, hopelijk naar tevredenheid. Als zich desondanks problemen voordoen, kunt u aan de hand van dit serviceformulier een Verzoek tot herstel indienen. Aan dit verzoek zijn een procedure en voorwaarden verbonden.

De procedure stelt onder andere dat Horsman & co er vanuit gaat dat u zelf onderzoek heeft gedaan naar de voor u geldende garanties (via uw oplevermap en/of Woningborg) en dat u er zeker van bent dat uw melding garantiewerk betreft. Daarnaast stellen de voorwaarden dat de meldende partij Horsman & co toestemming verleend om € 95,00 in rekening te brengen indien wordt vastgesteld dat de melding onterecht is gedaan.

Contactgegevens


Nieuwbouwproject

Klacht en/of gebrek

Foto's
Om u beter en sneller van dienst te kunnen zijn, raden wij u dringend aan om hieronder een foto(s) van de klacht/situatie toe te voegen:
- maximaal 3MB per bestand
- maximaal 3 bestanden
- alleen jpg, png en pdf worden ondersteund

Voor akkoord